Stem van provincie Groningen

In deze zesde nieuwsbrief van het online participatieplatform Stemvanprovinciegroningen.nl lees je meer over:
• Inloopbijeenkomsten en vervolg perspectief A7/N33-regio
• Nieuwe stellingen en discussies voor de Omgevingsvisie
• Gepubliceerde rapporten Omgevingsvisie en vervolgtraject

Inloopbijeenkomsten en vervolg perspectief A7/N33-regio

In Wildervank en Zuidbroek zijn inloopbijeenkomsten geweest over het perspectief voor de A7/N33-regio. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we met elkaar aan tafel gezeten, elkaar vragen gesteld en veel suggesties en opmerkingen ontvangen. Deze gesprekken leveren waardevolle inbreng, naast de circa 300 reacties die al via Stemvanprovinciegroningen.nl zijn binnengekomen en de circa 100 reacties per mail en telefonisch. Wij zijn blij met al deze reacties. Deze week staan inloopbijeenkomsten in Kolham en Westerlee op het programma en op 2 maart vindt in Winschoten de laatste bijeenkomst plaats. Op 6 maart sluit dan de mogelijkheid om reacties in te dienen.

Verwerken reacties

Dit is allemaal nog onderdeel van het open planproces waar we nu midden inzitten. Na 6 maart verwerken wij alle binnengekomen reacties in een document dat wordt gebruikt bij de bestuurlijke en politieke besluitvorming over de plannen voor de A7/N33-regio.
De plannen worden eerst in de stuurgroep besproken. De stuurgroep besluit of het oorspronkelijke plan wordt aangepast naar aanleiding van alle ontvangen reacties. Na de gemeenteraadsverkiezingen volgt de besluitvorming in de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten.

Formele inspraak

Het is fijn dat er zoveel wordt gereageerd, want dat helpt bij het gesprek dat uiteindelijk zo rond de zomer in de gemeenteraden en in Provinciale Staten moet worden gevoerd. Wanneer het perspectief is vastgesteld volgt de vertaling naar omgevingsvisies en omgevingsplannen waar formele inspraak mogelijk is.

Nieuwe stellingen en discussies Omgevingsvisie

De komende maanden zullen we voor de Omgevingsvisie weer vragen en stellingen publiceren op het online platform. Dezelfde vragen leggen we later ook voor aan Provinciale Staten, gemeenten en waterschappen, stakeholders en belangenorganisaties. Al deze antwoorden bij elkaar vormen waardevolle input voor ons volgende product: het Koersdocument.
Vanaf vandaag staan stellingen en discussies online die gaan over de eerste van drie grote uitdagingen die we hebben gesignaleerd voor onze provincie:
• Hoe en waar geven we ruimte aan wonen, werken en bereikbaarheid?
Je kunt de stellingen hier vinden. De twee open vragen met ruimte voor discussie staan hier.

Voortgang Omgevingsvisie – Gids voor Gesprek

Samen met Bureau BügelHajema, heeft het team Omgevingsvisie hard gewerkt aan het volgende document: de Gids voor Gesprek. Voorheen had dit document de naam ‘Discussienotitie’. De Gids start het gesprek over de uitdagingen voor Groningen. Het gaat over richting en bandbreedtes voor het zoeken naar oplossingen. Het gaat ook over de rolverdeling tussen gemeenten, provincie en het Rijk.
Input uit de verschillende afdelingen, programma’s en projecten van onze organisatie is zorgvuldig meegenomen bij het opstellen van de Gids voor Gesprek. Dat geldt natuurlijk ook voor de input die via Stemvanprovinciegroningen.nl en het Toukomst-programma is opgehaald!
De Gids voor Gesprek is begin maart beschikbaar en zal ook via de Stemvanprovinciegroningen.nl en een nieuwsbrief worden gedeeld.

Onderzoeksrapporten

Daarnaast zijn via de website van de provincie een vijftal onderzoeksrapporten beschikbaar. Het gaat om rapporten over onder andere:
• Trends en ontwikkelingen
• Evaluatie van de vorige visie
• Woonbehoefte in het buitengebied
Je kunt de volledige rapporten en een korte omschrijving vinden via Link tekst