Opening nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie voor individuele mkb-ondernemingen op 1 maart 2024 en wijzigingen SLIM-regeling per 1 januari 2024

Op 1 maart 2024 wordt het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen opengesteld. Het aanvraagtijdvak is geopend van vrijdag 1 maart 2024 9:00 uur tot en met donderdag 28 maart 2024 17:00 uur.

Per aanvrager kunt u in het aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. De behandelvolgorde van de aanvragen wordt bepaald door middel van een loting. U dient zich vooraf te registreren via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid.

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. U kunt hier meer informatie vinden over de vereisten waar een aanvraag aan moet voldoen.

Wat is er per 1 januari 2024 gewijzigd in de SLIM-regeling?

Activiteiten A en C zijn tekstueel aangescherpt

De activiteit in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, ’de doorlichting van de onderneming’, van de SLIM-regeling is aangevuld waardoor ook subsidie kan worden verstrekt voor doorlichtingen die zien op het inzichtelijk maken van andere ontwikkelbehoefte om de leerrijke werkomgeving te versterken. Het gaat hierbij dan in elk geval om leercultuurscans. Een leercultuurscan is een diagnose-instrument dat ondernemingen kunnen gebruiken om de eigen leercultuur te meten en analyseren. De rapportage van de leercultuurscan biedt inzicht in de mate waarin leren ondersteund en/of gestimuleerd wordt binnen de onderneming en geeft aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling en verbetering. De inzet van een leercultuurscan en rapportage daarvan is onderdeel van een advies op maat dat uiteindelijk uitmondt in een ontwikkel- of scholingsplan vanuit het perspectief van de onderneming. Zodat de onderneming niet alleen inzicht heeft in de leercultuur, maar ook een advies kan opvolgen om de leercultuur te versterken.

Voor activiteit in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, bleek in de praktijk de term ‘methode’ enigszins onduidelijk te zijn over wanneer er nu sprake was van een ‘methode’. Om deze reden is met het nieuwe begrip ‘L&O-methode’ (in artikel 1) nader afgebakend wanneer er nu sprake is van een methode die voor subsidie in aanmerking komt. Het begrip L&O-methode staat voor: structurele inbedding van leer- en ontwikkelactiviteiten, die primair is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshoudingen van werkenden in de onderneming.

Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van een bedrijfsschool, een online leeromgeving, een digitaal kennis- en leerportaal/platform, het ontwikkelen van leerlijnen of e-learning, een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken of de introductie van leerambassadeurs.

De wijzigingen van activiteiten A en C zijn opgenomen in de menukaart.

Verhoging uurtarief externe adviseurs

Voor subsidies die in 2024 worden aangevraagd, geldt voor externe adviseurs een maximaal uurtarief van € 135 exclusief BTW.

SLIM-subsidie leren en ontwikkelen in het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Eventuele updates rond de SLIM-subsidieregeling vermelden wij op deze pagina’s.

Kennis- en ondersteuningsprogramma SLIM

Katapult voert een kennis- en ondersteuningsprogramma voor aanvragers van de SLIM-subsidie uit. Door dit programma:

•         komen projecten met elkaar in contact om van elkaar te leren,
•         kunnen aanvragers deelnemen aan kennisbijeenkomsten,
•         is er de gelegenheid om vragen te stellen over de subsidie.

Dit programma is geheel kosteloos. Neem een kijkje op de website van Katapult en meld u aan voor het ondersteuningsprogramma SLIM.
Katapult is een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Actueel

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelde een toolkit voor stakeholders die willen communiceren over de SLIM-regeling. In deze toolkit vindt u video’s, visuals, posters etc om aandacht te geven aan de SLIM-subsidie: SLIM-subsidie voor het mkb | Campagnetoolkits.nl