Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

 

 

Klik op de illustratie voor een vergroting

Het Rijk draagt in totaal 242 miljoen euro bij aan de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen. Dit geld komt uit het Mobiliteitsfonds en is bestemd voor de versnelling van de woningbouw. In juni kreeg de regio Groningen-Assen al 49 miljoen euro uit het fonds toegekend voor projecten in Assen, Groningen en Noordenveld. Vandaag werd bekend dat daar nog eens een bedrag van 193 miljoen bijkomt voor projecten in Groningen en Midden-Groningen. Daarmee krijgt de opgave uit de Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen (21.000 woningen tot 2030) een ferme duw in de goede richting.

Nederland staat voor een ongekende woningbouwopgave: in 2030 moeten er 900.000 nieuwe woningen zijn gerealiseerd. Ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) willen met de financiering van infraprojecten meters maken in de woningbouw. Ze hebben voor de komende 10 jaar met het Mobiliteitsfonds 7,5 miljard beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van nieuwe woningbouwlocaties zodat de huizen daar sneller kunnen worden gebouwd.  Het geld is in twee rondes verdeeld; in totaal is zo’n kwart miljard toegekend aan projecten in de regio Groningen-Assen. Ook aan de rand van de regio wordt flink geïnvesteerd: het Rijk ondersteunt het versnellen van woonlocaties in de binnenstad van Winschoten in de gemeente Oldambt met een bedrag van 3,6 miljoen.

Rol van de RGA
Het Regiobureau van Regio Groningen-Assen (RGA) heeft de projecten die voor een bijdrage uit het Mobiliteitsfonds voor de versnellingsafspraken in aanmerking kwamen geïnventariseerd en ingediend bij het Rijk. De RGA is bij monde van Mirjam Wulfse (voorzitter van de Stuurgroep RGA en gedeputeerde van de provincie Groningen) tevreden met het resultaat. “Het toegekende bedrag is een passend deel van het totale bedrag dat vanuit het fonds gereserveerd is voor versnelling van de woningbouw. Het staat in verhouding tot het aandeel in de opgave van 900.000 dat de RGA voor z’n rekening neemt.”

Welkome bijdrage
Niet alle projecten die de RGA heeft ingediend zijn gehonoreerd – de aanvraag betrof het dubbele van wat is toegekend. Gedeputeerde van de provincie Drenthe Hans Kuipers, tevens plaatsvervangend voorzitter van de Stuurgroep RGA, zegt dat ook voor deze projecten financiering zal worden gezocht. “De toekenning vanuit het Mobiliteitsfonds is een welkome bijdrage om de woningbouw in de regio Groningen-Assen te versnellen. Maar dat wil niet zeggen dat er in de toekomst geen rijkssteun meer komt. We hebben de laatste twee jaar als regio erg goed met het Rijk samengewerkt bij het maken van de Verstedelijkingsstrategie. Op dit fundament bouwen we de komende jaren voort.”

Novex-gebied
Volgens Mirjam Wulfse is het in die zin dan ook een gunstige ontwikkeling dat het Rijk de regio Groningen-Assen heeft aangemerkt als Novex-gebied. “Dat is een gebied met grote ruimtelijke opgaven, waar Rijk en regio als partners samenwerken. Zo kunnen we snel schakelen, want bij de uitvoering van de versnellingsafspraken en ook bij de uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie hebben Rijk en regio elkaar nodig. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende jaren, ook voor projecten die niet aan de versnellingscriteria voldeden, tot goede afspraken met het Rijk zullen komen.”

Projecten uit de tweede ronde (november 2022):
Versnellingsafspraken

  • Midden-Groningen/Investeringsagenda stedelijk gebied Hoogezand (aanpak diverse dingen in Hoogezand zoals een geluidsscherm langs de A7, zodat er woningbouw langs het Winschoterdiep kan worden gerealiseerd) € 4,7 miljoen
  • Groningen/Spoorkwartier (Aanpassing aan Emmaviaduct, betere bereikbaarheid busvervoer en versnellen woningbouw) € 8,6 miljoen

Grootschalige woningbouwlocaties:

  • Groningen/Westflank Suikerzijde (Aanleg Station Suiker incl. maatregelen om het gebied te ontsluiten totdat het station er is) € 97,7 miljoen
  • Groningen/Westflank (Maatregelen ontsluiting Westflank (waaronder Ring West) die voortkomen uit een samen met het Rijk uit te voeren MIRT-onderzoek Westflank)

€ 82,0 miljoen

Projecten uit de eerste ronde (al in juni 2022 gehonoreerd):
Versnellingsafspraken

  • Assen / Kloosterveen € 4,8 miljoen
  • Noordenveld / Roden-Peize (corridor N372) € 2,3 miljoen
  • Groningen / Stadshavens/ Eemskanaalzone 4 / Meerstad € 12,5 miljoen
  • Groningen / Stadshavens € 8,8 miljoen
  • Groningen / Suikerzijde € 20,9 miljoen

Voor meer informatie zie Rijksoverheid

BRON